DOI: https://doi.org/10.24198/kltv.v17i2


Halaman Sampul